Zmenou odpadovej legislatívy obciam vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu poklesne množstvo zmesového komunálneho odpadu, nakoľko odpad z kuchyne tvorí až 40 % zmesového odpadu z domácností. Zároveň znížime náklady na komunálny odpad a zvýšime podiel triedeného zberu a mieru recyklácie.

V prípade, že nemáte možnosť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kompostovať v domácnosti, tento odpad v domácnosti zbierame do uzatvárateľného vedierka a pravidelne vynášame do zbernej nádoby.

Vedierka si v prípade záujmu môžete prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín. Zberné nádoby na kuchynský odpad sú umiestnené na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob za obecným úradom pri zbernom dvore a v časti Topoľové II.

Do zbernej nádoby vkladáme odpad z kuchyne, ktorý tvoria tuhé a tekuté zvyšky jedál, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zeleninu, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj a podobne.

Do nádoby na zber kuchynského odpadu NEPATRIA akékoľvek obaly (papierové, plastové, kovové), lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety a podobne. V prípade primiešania iného odpadu, budú obci vyúčtované náklady spojené s odstránením, odvozom a likvidáciou odpadu na skládke odpadov.

Frekvencia vývozu nádob na zber kuchynského odpadu bude jedenkrát za týždeň a v letných mesiacoch (máj až september) dvakrát za týždeň.

Možnosti zdieľania