Pokyny pre rodičov k prevádzke materskej školy od 1. júna 2020

 

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Podpíše pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.
 • V priestoroch materskej školy sa deti budú vzdelávať a hrať v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra, priestor pre jednotlivé skupiny sa nebude deliť.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Materská škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb.
 • Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
 • Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností iba v šatni.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. Materská škola si poverenou osobou zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty každého dieťaťa, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca podpisuje pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si pri vstupe do budovy vydezinfikuje ruky a po vstupe do priestorov materskej školy si ruky umyje bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.
 • Zamestnanec materskej školy bude zabezpečovať organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo väčšiemu množstvu osôb v šatni.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
 • V miestnosti, kde sa bude združovať skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa budú dezinfikovať najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Osobitná pozornosť budeme venovať dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nebudú používať.
 • Nebudeme používať klimatizačné zariadenia ani ventilátory.
 • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

Stravovanie

 • Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe. Pre externých stravníkov školská jedáleň, bude mať zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.
 • Výdaj jedla sa bude uskutočňovať do troch hodín od jeho prípravy.
 • V čase stravovania v jedálni sa strava bude vydávať tak, aby sa skupiny detí materskej a základnej nestretali.
 • Stravu bude vydávať personál jedálne spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a nebudú si brať ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní sa budú dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Odpočinok detí

 • Personál materskej školy zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami pred nástupom detí do materskej školy.
 • Pre odpočinkom detí bude zabezpečené dostatočné vyvetranie a vydezinfikovanie priestorov.
 • Výmena posteľnej bielizne bude prebiehať 1x do týždňa bežným spôsobom.

Pri podozrení na Covid – 19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti. Následne budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade potvrdenia ochorenia Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Pokyny pre rodičov k prevádzke materskej školy od 1. júna 2020 na stiahnutie

Možnosti zdieľania