Vážení občania,

vzhľadom na neustále sa opakujúci a narastajúci problém s neoprávneným zhromažďovaním odpadu, ktorý nie je určený na uloženie v tzv. silážnej jame nachádzajúcej sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište, musela obec pristúpiť k obmedzeniu prevádzkového času úložiska bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene). Úložisko (silážna jama) bude od 6. apríla 2021 prístupné:

každú stredu v čase od 12.00 h do 18.00 h
a každú sobotu v čase od 08.00 h do 14.00 h.

Obmedzenie je potrebné najmä z dôvodu, že v úložisku bioodpadu je neoprávnene zhromažďované veľké množstvo zmesového komunálneho odpadu, stavebného odpadu, plastov, objemného odpadu, pneumatík a nebezpečného odpadu. Obec preto musí vynakladať nemalé finančné prostriedky na jeho odstránenie a likvidáciu, čo sa môže nepriaznivo prejaviť vo výške miestneho poplatku za nakladanie s odpadmi, ktorý občania ročne platia na osobu. Obmedzením prevádzkového času úložiska tak predídeme zbytočnému zvyšovaniu miestneho poplatku za nakladanie s odpadmi.

Zároveň občanov žiadame, aby odpad z údržby drevín a zelene ukladali, čo najbližšie k existujúcej hromade odpadu a voľne, nie vo vreciach. Plastové a iné vrecia, prípadne iný obalový materiál bránia v následnom zhodnocovaní odpadu štiepkovaním alebo drtením. Takto znehodnotený bioodpad je potom potrebné likvidovať zvlášť ako zmesový komunálny odpad, čo predstavuje ďalšie zbytočné finančné náklady pre obec.

 

Ďakujeme za pochopenie.