Vážení občania,

vzhľadom na neustále sa opakujúci a narastajúci problém s neoprávneným zhromažďovaním odpadu, ktorý nie je určený na uloženie v tzv. silážnej jame nachádzajúcej sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište, musela obec pristúpiť k obmedzeniu prevádzkového času úložiska bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene). Úložisko (silážna jama) bude od 6. apríla 2021 prístupné:

každú stredu v čase od 12.00 h do 18.00 h
a každú sobotu v čase od 08.00 h do 14.00 h.

Obmedzenie je potrebné najmä z dôvodu, že v úložisku bioodpadu je neoprávnene zhromažďované veľké množstvo zmesového komunálneho odpadu, stavebného odpadu, plastov, objemného odpadu, pneumatík a nebezpečného odpadu. Obec preto musí vynakladať nemalé finančné prostriedky na jeho odstránenie a likvidáciu, čo sa môže nepriaznivo prejaviť vo výške miestneho poplatku za nakladanie s odpadmi, ktorý občania ročne platia na osobu. Obmedzením prevádzkového času úložiska tak predídeme zbytočnému zvyšovaniu miestneho poplatku za nakladanie s odpadmi.

Zároveň občanov žiadame, aby odpad z údržby drevín a zelene ukladali, čo najbližšie k existujúcej hromade odpadu a voľne, nie vo vreciach. Plastové a iné vrecia, prípadne iný obalový materiál bránia v následnom zhodnocovaní odpadu štiepkovaním alebo drtením. Takto znehodnotený bioodpad je potom potrebné likvidovať zvlášť ako zmesový komunálny odpad, čo predstavuje ďalšie zbytočné finančné náklady pre obec.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Možnosti zdieľania