Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na  mimoriadnu situáciu na území SR (COVID-19), a aby sme predišli sociálnym kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31.12.2020 nahlásiť na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139, emailom na: vodomer@tavos.sk  

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.