Oznámenie pre verejnosť

 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Obce Bašovce“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-basovce

 

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Obce Bašovce“ je možné predkladať v súlade s § 6 ods. 6 zákona najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Piešťany
odbor starostlivosti o životné prostredie
Krajinská cesta 5053/13
921 01 Piešťany

e-mail: oszp.pn@minv.sk, Gabriela.Markova@minv.sk
tel. kontakt: 033/7330 560

 

Miesto a čas konzultácie k strategickému dokumentu:

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Piešťany, odbore starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 6. poschodie, číslo dverí 627, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Možnosti zdieľania