Oznámenie začatia územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania.

Verejná vyhláška – IBV Bašovce

Možnosti zdieľania