Riaditeľka Základnej školy vo Veľkom Orvišti oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy vo Veľkom Orvišti na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 15. apríla 2021.

Spôsob zápisu dieťaťa bude oznámený prostredníctvom webstránky obce Veľké Orvište podľa toho, či školy v danom týždni budú otvorené alebo nie.

V termíne do 15. apríla 2021 je potrebné odoslať na emailovú adresu školy velkeorvisteskola@gmail.com vyplnený dotazník a žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

V prípade odloženia školskej dochádzky je potrebné na adresu školy odoslať vyplnený dotazník a žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa. Tiež je potrebné priložiť k tejto žiadosti odporúčanie o odklade z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) a potvrdenie od pediatra, že dieťa ešte nie je schopné absolvovať povinnú školskú dochádzku.

K dotazníku je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa, ktorá bude po kontrole údajov vrátená.

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka základnej školy alebo žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky dieťaťa musí byť podpísaná obidvoma rodičmi, ktorých mená aj adresa musia byť na žiadostiach vypísané (pokiaľ sú zapísaní v rodnom liste dieťaťa, aj keď spolu nežijú), ináč nebude dieťaťu vydané rozhodnutie o prijatí do školy alebo o odložení školskej dochádzky.

V prípade žiadosti o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, ktoré ešte nedovŕšilo 6 rokov, je potrebné predložiť súhlasné vyjadrenie CPPPaP a tiež súhlasné vyjadrenie pediatra.

V prípade ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy na telefónnom čísle 033 7624 306 alebo elektronicky na emailovej adrese velkeorvisteskola@gmail.com.

 

Formuláre:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy vo formáte .docx alebo vo vo formáte .pdf

Dotazník vo formáte .docx alebo vo formáte .pdf

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa vo formáte .docx alebo vo formáte .pdf

Čo by mal vedieť budúci prvák

Možnosti zdieľania