Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Rekonštrukcia budovy obecného úradu v obci Veľké Orvište

Vybavenie zberného dvora v obci Veľké Orvište

Riešenie migračných výziev v obci Veľké Orvište

Nízkouhlíková stratégia

EU logo

Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia pre Veľké Orvište
Miesto realizácie projektu: Obec Veľké Orvište
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 12 848,18 €

Predmetom projektu je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre obec Veľké Orvište, ktorá posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia najmä na redukciu CO2, energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy pre budovy patriace obci, dopravu, verejné osvetlenie.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vypracovania a prijatia nízkouhlíkovej stratégie vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám, zlepšenie energetického manažmentu procesov vedúcich k zníženiu nákladov spojených s využívaním energie (elektrina, zemný plyn, …) na území obce Veľké Orvište.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Wifi pre Teba

Názov projektu: WIFI pre obec Veľké Orvište
Miesto realizácie projektu: Obec Veľké Orvište
Výška poskytnutého NFP: 9 975,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestenie prístupových bodov:

  • futbalový štadión,
  • námestie pri kultúrnom dome,
  • detské ihrisko za kultúrnym domom,
  • detské ihrisko v areáli Základnej a Materskej školy,
  • zastávka autobusu na ulici Slnečnej,
  • zastávka autobusu na ulici Hlavnej (na vjazde od Piešťan),
  • oddychová zóna v areáli rybníka.

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí uvítacia stránka projektu.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:
www.opii.gov.sk www.mindop.sk www.eufondy.sk

Oprava osvetlenia futbalového ihriska

Názov projektu: Oprava osvetlenia futbalového ihriska
Miesto realizácie projektu: Areál futbalového ihriska obce Veľké Orvište
Výška dotácie: 10 000,00 €

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2019.

Merač rýchlosti

Názov projektu: Merač rýchlosti
Miesto realizácie projektu: Obec Veľké Orvište
Výška dotácie: 1 000,00 €

V rámci zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie bol na vjazde do obce Veľké Orvište od obce Ostrov nainštalovaný merač rýchlosti vozidiel s informačným panelom.

Projekt finančne podporila nadácia Allianz.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Názov projektu: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Miesto realizácie projektu: Požiarna zbrojnica v obci Veľké Orvište
Výška dotácie:  30 000,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Vybavenie zberného dvora v obci Veľké Orvište