Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie stojí po pravej strane križovatky ciest vedúcich do obcí Ostrov a Bašovce pri potoku Barina v areáli miestneho cintorína. Podľa dostupných údajov bol kostol postavený v roku 1743.

Jednoloďová stavba kostola s rovným stropom a polkruhovým uzáverom presbytéria bola v roku 1940 predĺžená a zväčšená prístavbou štvorcového pôdorysu. Sakristia je ku kostolu pristavaná. Do štítu priečelia bola pôvodne vstavaná drevená vežička – sanktusník so zvukovými oknami pokrytá plechom. Vo vežičke sú umiestnené dva zvony s nápismi a miestom a rokom uliatia. Dnes je tvarovo podobná vežička – sanktusník zakomponovaná do stredu stanovej strechy prístavby. Je ukončený štíhlou strechou pokrytou plechom a ukončenou železným krížom. 6. decembra 2012 bola stará vežička nahradená novou, ktorá je oproti starej veži pootočená o 45° tak, aby jej steny boli rovnobežné so stenami kostola. Podľa historických fotografií bola takto otočená aj pôvodná veža pred prestavbou kostola v r. 1940. Nová vežička je pokrytá medeným plechom a ukončená pozláteným železným krížom.

V pozlátenom cimbúrii pod krížom sú uložené fotografie z osádzania novej veže, mince a pamätná listina.

Strecha kostola je pokrytá škridlou. Fasáda kostola je hladká. Malú striešku nad vchodom pôvodne podopierali dva drevené tvarované stĺpy. V roku 2008 bol nad vchodom vybudovaný nový prístrešok.

Interiér kostola je hladký. V prístavbe, v ktorej je chór, sú okná kruhového tvaru, obdĺžnikový tvar ukončený oblúkom majú okná v pôvodnej lodi kostola.

Iniciatíva stavby nového kostola v obci namiesto starého kostola, ktorý bol postavený z dreva, pochádza z roku 1740. O záväzku občanov postaviť v obci nový kostol nás informuje dokument z 19. mája 1740, ktorý sa zachoval v archíve rímskokatolíckej fary sv. Štefana v Piešťanoch.

Stavba nového kostola bola potom v obci podľa dostupných prameňov dokončená v roku 1743. Začiatkom 19. storočia bol kostol znova v zlom technickom stave, a preto sa prikročilo k jeho oprave. Kostol v nezmenenej podobe potom pretrval až do roku 1940, keď bola uskutočnená jeho radikálna prestavba.

V období rokov 1989 až 2019 sa na uskutočnili viaceré rekonštrukcie exteriéru a v poslednom období najmä interiéru kostola, ktorý prešiel rozsiahlou obnovou a zmenou.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti patrí ako filiálny kostol do farnosti sv. Štefana v Piešťanoch. Kostol vo Veľkom Orvišti je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, ktoré sa svätí 15. augusta.

Zvonica evanjelickej cirkvi a. v.

V areáli cintorína stojí jednoduchá jednoposchodová murovaná stavba so štvorcovým pôdorysom, ktorá slúži ako zvonica. Má stanovú strechu a vežičku so zvukovými otvormi. Strecha vežičky je ukončená krížom. Na zvonici je umiestnený malý zvon s nápisom.

Zvonica bola postavená až v roku 1934 z kameňa zo starého zbúraného evanjelického kostola dovezeného z Vrbového, ktorý daroval senior Július Bodnár a ďalšieho materiálu, ktorý daroval a doviezol miestny mlynár Ján Čisty. Zvon o hmotnosti 50 kg daroval evanjelickej obci (v ev. a. v. filiálkach bolo povolené používať zvony od roku 1787) jeho výrobca R. Manoušek z Brna. Slávnostné posviacka sa konala 15. augusta 1933. Zvonica bola obnovená v roku 2009.

Kríž na cintoríne z roku 1858

Kamenný kríž v areáli cintorína po pravej strane chodníka ku Kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Na kamennej členenej pätke obdĺžnikového pôdorysu ukončenej viacnásobnou profilovanou rímsou je umiestnený postupne sa zužujúci podstavec kríža. Na rímse pred krížom je umiestnená kamenná plastika Panny Márie. Kríž s kamennou plastikou Ukrižovaného a nápisom INRI má tvarované ramená. Na podstavci v kartuši je vyrytý nápis:

ANNO
1858
REN 1913

Kríž na cintoríne z roku 1926

Kríž v areáli cintorína sa nachádza pri kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pôvodne stál v extraviláne obce v polohe Dlhé stavanie. Spodnú časť kríža tvorí kamenná pätka štvorcového pôdorysu, na ktorej stojí podstavec ukončený profilovanou rímsou. Na rímse je umiestnený postupne sa zužujúci podstavec kríža s reliéfom tŕňovej koruny. Kríž má tvarované ramená a plastikou Ukrižovaného. Ukrižovaného z nápisom INRI. Na podstavci je meno výrobcu: Rympler Piešťany. V spodnej časti podstavca je nápis:

Na
Česť a chválu
Božiu venovala
vdova Rozália
Šimončič
Rod. Henz
r. 1926

Pomník Svätej rodiny

V extraviláne obce po ľavej strane cesty do Ostrova (Malého Orvišťa) stoji na viacnásobne členenej pätke štvorcového pôdorysu stĺp ukončený hlavicou zdobenou akantom a hlavičkou anjelika. Na stĺpe je umiestnené polychrómované súsošie Svätej rodiny – Márie, Jozefa a Ježiška. Okolo pomníka je železná ohrada. Na podstavci sa nachádza meno výrobcu: Rympler Piešťany. V tvarovanej kartuši je na podstavci reliéfny nápis:

NA
česť a chválu
Božiu
Venovala Familia
JOZEFA
FOLAJTARA
1913

Pomník Najsvätejšej Trojice

Na pravej strane pri pôvodnej ceste do Piešťan stojí pomník Najsvätejšej Trojice. Na kamennej viacnásobne členenej pätke štvorcového pôdorysu stojí stĺp s členenou rímsovou hlavicou. Na rímse je umiestnená polychrómovaná plastika Najsvätejšej Trojice – Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v podobe holubice symbolizujúca tajomstvo kresťanskej viery. Na rímse kamennej pätky je meno výrobcu: Krúpa Trenčín. Do hornej časti podstavca je vsadený mramorový reliéf Panny Márie. Pod reliéfom je rok 1941. Socha, ktorej donátorom je Štefan Djenka, bola vysvätená vdp. dekanom Alexandrom Šindelárom 8. júna 1941. Do spodnej časti podstavca je vsadená opaxidová tabuľka s nápisom:

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENUJE ŠTEFAN DJENKA
A MANŽELKA ROD. HENCOVÁ
V ROKU 1941

Pomník Piety

V extraviláne obce po pravej strane cesty do Bašoviec stojí na betónovom stĺpe ukončeným rímsou polychrómovaná plastika Piety z roku 1942. Zobrazenie Panny Márie s mŕtvym, z kríža sňatým Ježišom v náručí. Pomník bol obnovený v roku 2009. Na podstavci sa nachádza meno výrobcu: Krúpa Trenčín. Do podstavca pomníka je vsadená mramorová tabuľka s nápisom:

K UCTENIU PAMIATKY
SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE
DAL POSTAVIŤ
ŠTEFAN
DJENKA
A MANŽELKA

Kamenná tabuľa - epitaf Františka Trauttmansdorffa

Kamenná náhrobná tabuľa – epitaf zomrelého baróna Františka Trauttmansdorffa je umiestnená pred oltárom v kostole. František bol synom Flonora Trauttmansdorffa a Terézie, rodenej Zaiovej, majiteľov Veľkého Orvišťa. Na epitafe v barokovej kartuši s korunou, do ktorej je umiestnený erb rodu Trautmansdorff, je vpísaný rok 1758. Pod erbom je nápis informujúci, že František Trauttmansdorff, kanonik, zomrel ako 32-ročný v Šoporni.

V roku 2012 bol epitaf reštaurovaný.