evidenčná známka

Čo je dôležité vedieť

Podmienky držania psov sú upravené zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. V nasledujúcom prehľade Vám prinášame najpodstatnejšie časti tohto zákona.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia”). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Evidenciu psov vedie obec. Obec zapíše psa do evidencie psov na základe prihlásenia držiteľom psa na tomto tlačive, prípadne na tlačive v editovateľnom formáte.

Do evidencie sa okrem údajov uvedených vyššie zapisuje aj skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, úhyn psa a strata psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka”). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu vo výške 2,00 €.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

 1. neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
 2. neprihlási psa do evidencie,
 3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
 4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
 5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
 6. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 165 €.

 

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

 1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 2. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
 3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
 4. nepreukáže známkou totožnosť psa,
 5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
 6. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Za priestupky uvedené pod bodom 1. až 3. možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupky uvedené pod bodom 4. až 6. možno uložiť pokutu do 65 eur.

Kam so psom a kam nie

Ďalšie podrobnosti držania psov v obci Veľké Orvište upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké Orvište. Bližšie sa dozviete nasledujúcom prehľade.

evidenčná známka

Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.

Vodiť psa na miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Voľný pohyb psa v obci Veľké Orvište je zakázaný na nasledovných miestach:

 • chodníky a cestné komunikácie vrátane parkovísk,
 • námestie pri obecnom úrade.

Vstup so psom v obci Veľké Orvište je zakázaný na nasledovné miesta:

 • detské ihriská a pieskoviská,
 • verejné plochy zelene,
 • areál a budova klubu seniorov, zdravotnej ambulancie a výdajne stravy,
 • kostol a cintorín,
 • areál a budovy školských zariadení,
 • budova obecného úradu a kultúrneho domu,
 • areál futbalového ihriska (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na psov privedených na športovisko za účelom ich športového výkonu v rámci verejného športového podujatia),
 • rybník a priľahlé okolie.

Zákaz vstupu so psom na vyššie vymedzené miesta sa nevzťahuje na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov a po znečistení verejných priestranstiev je povinný výkaly bezprostredne odstrániť z verejného priestranstva na určené miesto.

Miestom určeným na výkaly sú uličné nádoby na zmesový komunálny odpad

Porušenie povinností vyplývajúcich z uvedeného všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý možno uložiť pokutu do 33 €.

evidenčná známka

Nezabudnite, že …

Pokiaľ vlastníte psa, či už v dome, alebo v byte, je vašou povinnosťou platiť zaňho daň. Podrobnosti o dani sú upravené v § 22 – § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Správu dane vykonáva obec, na ktorej území je pes chovaný.

Sadzbu dane určuje obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

Obec Veľké Orvište v § 7 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Orvište určila sadzbu dane vo výške 10 € za jedného psa a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u vás (daňovníka) vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate.

Obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Spôsob úhrady dane obec určuje v rozhodnutí o vyrubení dane.

V prípade, že si povinnosť podať daňové priznanie v stanovenej lehote nesplníte dopúšťate sa správneho deliktu, za ktorý obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 € a najviac 3 000 €. (§ 154 ods. 1. písm. a) bod 1. a § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Tlačivá a príručka

Prihlásenie psa do evidencie – tlačivo alebo tlačivo v editovateľnom formáte

Priznanie k dani za psa – tlačivo v editovateľnom formáte

Príručka pre majiteľov psov