Stavebné konanie

Ohlásenie jednoduchej stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej reklamnej stavby
Ohlásenie stavebných / udržiavacích prác
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzická osoba
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnická osoba
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
Prehlásenie stavebného dozoru
Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie povolenia stavby alebo na užívanie stacionárneho zdroja - malého zdroja znečistenia ovzdušia
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu
Podnet na nariadenie odstránenia stavby
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození

Opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu

Prenájom

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu
Žiadosť o prenájom klubu seniorov

Ostatné

Prihlásenie psa do evidencie
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje