Verejné obstarávania

Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Protokol o zákazke
Objednávka

Oprava osvetlenia v areáli futbalového ihriska obce Veľké Orvište

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Protokol o zákazke
Objednávka
Faktúra

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Orvište – II. etapa

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Protokol o zákazke
Zmluva o dielo

Smernica

Smernica o verejnom obstarávaní