Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Veľké Orvište
IČO: 00654078
Adresa: Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište
Obstarávateľ nie je platca DPH.

Informácie o konkrétnych verejných obstarávaniach a súhrnné správy sú od 1.6.2022 zverejňované
v profile verejného obstarávateľa obce Veľké Orvište, vedenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Verejné obstarávania

Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty č. III/06121 v obci Veľké Orvište (havarijný stav)

7. mája 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Čestné vyhlásenie – skúsenosti
Čestné vyhlásenie – zabezpečenie
28. mája 2021
Zmluva o dielo

Projektová dokumentácia – Zelená strecha na Obecný úrad v obci Veľké Orvište

24. novembra 2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry

20. mája 2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky
28. mája 2020
Protokol o zákazke
14. júla 2020
Zmluva o dielo

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Orvište – II. etapa

9. marca 2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky
14. marca 2020
Protokol o zákazke
16. marca 2020
Zmluva o dielo

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

4. októbra 2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky
10. októbra 2019
Protokol o zákazke
18. októbra 2019
Objednávka

Oprava osvetlenia v areáli futbalového ihriska obce Veľké Orvište

28. augusta 2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky
5. septembra 2019
Protokol o zákazke
11. septembra 2019
Objednávka
25. novembra 2019
Faktúra

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Orvište

29. apríla 2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky
16. mája 2019
Protokol o zákazke
16. mája 2019
Zmluva o dielo

Smernica

Smernica o verejnom obstarávaní