2021

3/2021 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o prevádzkovaní obchodu a o predajnom čase na území Obce Veľké Orvište

2/2021 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o pamätihodnostiach obce Veľké Orvište

1/2021 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o poskytovaní opatrovateľskej služby

2020

4/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište

3/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište

2/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Orvište

1/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké Orvište

2019

4/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Veľké Orvište

3/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište

2/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veľké Orvište

1/2019 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, hlavného kontrolóra a redakčnej rady

2018

1/2018 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane

2017

3/2017 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnom poplatku za rozvoj

1/2017 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište – Zavedenie a poskytovanie elektronických služieb

2016

1/2016 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište – Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Orvište

2015

12/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Orvište

8/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom vo Veľkom Orvišti

7/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište, ktorým sa rušia skôr vydané nariadenia obce Veľké Orvište

5/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o údržbe a ochrane zelene v obci Veľké Orvište

4/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište – Pravidlá delimitačného konania

3/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

2/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište

1/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Orvište

2009

1/2009 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o podmienkach predaja a poskytovaní služieb a určení času predaja a času prevádzky služieb na území obce Veľké Orvište

Archív

2/2018 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce veľké Orvište – zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 3/2019

2/2017 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište – zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 2/2018

11/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište – uplynula doba platnosti

10/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Veľké Orvište – zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 4/2019

9/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra, členov komisií a redakčnej rady – zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 1/2019

6/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane – zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 1/2018

Možnosti zdieľania