2024

4/2024Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Orvište o zrušení Základnej školy Veľké Orvište a jej súčasti
3/2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o vyhlásení Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2022 Územného plánu obce Veľké Orvište

2/2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2024 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište
1/2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o poskytovaní opatrovateľskej služby

2023

2/2023Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Orvište
1/2023Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké Orvište

2022

7/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022
6/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište
4/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište
3/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Veľké Orvište
2/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o organizácii miestneho referenda v obci Veľké Orvište

2021

5/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Orvište
4/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o poskytovaní opatrovateľskej služby
2/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o pamätihodnostiach obce Veľké Orvište

2020

4/2020Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište
2/2020Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Orvište
1/2020Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké Orvište

2019

2/2019Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veľké Orvište
1/2019Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, hlavného kontrolóra a redakčnej rady

2018

1/2018Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane

2017

3/2017Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnom poplatku za rozvoj
1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište - Zavedenie a poskytovanie elektronických služieb

2016

1/2016Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište - Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Orvište

2015

12/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Orvište
8/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom vo Veľkom Orvišti
7/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište, ktorým sa rušia skôr vydané nariadenia obce Veľké Orvište
5/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o údržbe a ochrane zelene v obci Veľké Orvište
4/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište - Pravidlá delimitačného konania
3/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
1/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Orvište

2012

4/2012Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
5/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 2/2023
1/2022Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 6/2022
3/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o prevádzkovaní obchodu a o predajnom čase na území Obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 5/2021
1/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o poskytovaní opatrovateľskej služby - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 4/2021
3/2020Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 1/2022
4/2019Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 5/2022
3/2019Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 3/2020
2/2018Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce veľké Orvište - Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 3/2019
2/2017Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 2/2018
11/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište - uplynula doba platnosti
10/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 4/2019
9/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra, členov komisií a redakčnej rady - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 1/2019
6/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 1/2018
2/2015Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 4/2020
1/2009Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište o podmienkach predaja a poskytovaní služieb a určení času predaja a času prevádzky služieb na území obce Veľké Orvište - zrušené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Orvište č. 3/2021