Podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 15a
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
obec zverejňuje nasledovné

 

Informácie pre verejnosť

 

Etylén
Hydroxid sodný tuhý
Hydroxid sodný roztok
Kyselina chlorovodíková
Kyselina fosforečná
Kyselina dusičná
Príručka pre obyvateľstvo okresu Piešťany