Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

 

Prevádzkovateľ
Obec Veľké Orvište, Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište, IČO: 00654078

Kontakt na zodpovednú osobu
Email: admin@velkeorviste.sk

Účel spracúvania
Monitorovanie priestorov v správe a vlastníctve prevádzkovateľa a priestorov v bezprostredne blízkom okolí za účelom ochrany majetku, života, zdravia a bezpečnosti osôb.

Právny základ
Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), t. j. oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Ochrana majetku v správe a vlastníctve prevádzkovateľa, života, zdravia a bezpečnosti osôb.

Doba uchovávania osobných údajov
Lehota uchovávania kamerových záznamov z monitorovania priestorov prevádzkovateľa a jeho bezprostrednej blízkosti je 72 hodín od vyhotovenia kamerového záznamu.

Spracúvané osobné údaje
Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Príjemcovia osobných údajov
Po splnení zákonných podmienok pre uplatňovanie práv prevádzkovateľa alebo tretích osôb, budú osobné údaje, ak to bude možné, poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo iným zákonom oprávneným subjektom na základe ich žiadosti.

Práva dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby (čl. 15 GDPR).
Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR).
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Právne predpisy:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Možnosti zdieľania