Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

 

Prevádzkovateľ
Obec Veľké Orvište, Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište, IČO: 00654078

Kontakt na zodpovednú osobu
Email: admin@velkeorviste.sk

Účel spracúvania
Monitorovanie priestorov v správe a vlastníctve prevádzkovateľa a priestorov v bezprostredne blízkom okolí za účelom ochrany majetku, života, zdravia a bezpečnosti osôb.

Právny základ
Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len “GDPR”), t. j. oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Ochrana majetku v správe a vlastníctve prevádzkovateľa, života, zdravia a bezpečnosti osôb.

Doba uchovávania osobných údajov
Lehota uchovávania kamerových záznamov z monitorovania priestorov prevádzkovateľa a jeho bezprostrednej blízkosti je 72 hodín od vyhotovenia kamerového záznamu.

Spracúvané osobné údaje
Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Príjemcovia osobných údajov
Po splnení zákonných podmienok pre uplatňovanie práv prevádzkovateľa alebo tretích osôb, budú osobné údaje, ak to bude možné, poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo iným zákonom oprávneným subjektom na základe ich žiadosti.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby (čl. 15 GDPR).
Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR).
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk.

 

Právne predpisy:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov