Referát obecného úradu

Bc. Ing. Jana Müllerová

+421 911 952 552
ou@velkeorviste.sk

Adela Jankechová

+421 33 7746 126
+421 904 746 164
info@velkeorviste.sk

Mgr. Miroslav Folajtar

+421 33 7746 126
+421 904 746 164
podatelna@velkeorviste.sk

Údaje

AdresaObecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01 Veľké Orvište

IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

IBAN: SK50 5600 0000 0052 4033 0001

GPS súradnice: 48.619917, 17.792648
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Rozloha: 3,830 km2
Počet obyvateľov: 1025 (k 31.12.2023)
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský

Úradné hodiny

Pondelok 08.00 – 12.0013.00 – 15.30
Utorok nestránkový deň
Streda 08.00 – 12.0013.00 – 17.00
Štvrtok 08.00 – 12.00
Piatok 08.00 – 12.00

Predpisy

Sadzobník poplatkov

Organizačný poriadok

Slobodný prístup k informáciám

V zmysle § 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Obec Veľké Orvište (ďalej len “obec”) je podľa § 2 ods. 1 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Obec sprístupňuje informácie na základe podanej žiadosti.

Žiadosť možno podať:

  • písomne ako poštovú zásielku zaslanú na adresu obecného úradu alebo podanú osobne počas úradných hodín v kancelárii obecného úradu,
  • ústne počas úradných hodín v kancelárii obecného úradu,
  • faxom na telefónne číslo +421 33 7746 152,
  • elektronickou poštou na emailovú adresu info@velkeorviste.sk,
  • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Z podanej žiadosti musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  • kto žiadosť podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené vyššie obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve obce žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, obec žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Zo závažných dôvodov môže obec predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Predĺženie lehoty obec oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Ak obec žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa. Odvolanie sa podáva obci, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.

Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií ustanovuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

Poplatky za sprístupňovanie informácií upravuje sadzobník poplatkov.