Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra. Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej raz ročne predkladá správu o svojej činnosti. Právna úprava vzťahujúca sa na hlavného kontrolóra obce a je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavnou kontrolórkou obce je Ing. Emerencia Kollárová.