Ako nakladať s odpadmi

Obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnym odpadom (zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z iných zdrojov a drobný stavebný odpad), ktorý vznikol na území obce.

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. V jeho zložení dominuje zmesový komunálny odpad, väčšina ktorého skončí na skládkach. Skládkovanie pritom predstavuje najnevhodnejší a najdrahší spôsob zneškodňovania odpadu. Pre efektívnu likvidáciu odpadu je kľúčovým triedenie. Odpad, ktorý sa dá recyklovať, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať.

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo zmesového (netriedeného) komunálneho odpadu, náklady na jeho odvoz a uloženie na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, šetri prírodné zdroje a suroviny a znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu. Za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov, tzv. tetrapakov obce zberovým spoločnostiam neplatia. Tieto položky priamo uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít. To znamená, že náklady za triedený zber nie sú súčasťou poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu však priamo určuje sadzbu poplatku za uloženie zmesového (netriedeného) komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku (vyššie percento vytriedenia = nižší poplatok). Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 je 63,06 %, z čoho vyplýva, že poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov pre rok 2024 je 11,00 €/t  (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z.).

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Ako triediť

Papier sa zberá v domácnosti do modrej zbernej nádoby (v prípade starších nádob aj inej farby) o objeme 240 l alebo do plastového vreca o objeme 120 l (zbernú nádobu alebo vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov.

PATRÍ SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, lepenky, vlnité lepenky a podobne.

Materiály z papiera sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 20 znamená vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka, 22 bežný papier:

null null null

NEPATRÍ SEM:

Mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, asfaltový, dechtovaný papier a podobne.

UPOZORNENIE:

Papierové obaly a krabice pred vyhodením stlačte alebo zošliapnite, prípadne rozdeľte na menšie časti, aby ich objem bol čo najmenší.

Plasty  spolu s kovmi a tetrapkami sa v domácnosti zberajú spoločne do plastového vreca o objeme 120 l (vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Spoločný trojzber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov.

PATRÍ SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, kelímky, obaly z pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky a podobne.

Materiály z plastov sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 01 znamená polyetyléntereftalát (PET fľaše), 02 vysokohustotný polyetylén (mikroténové vrecká, varné vrecká, kojenecké fľaše, obaly na čistiace prostriedky), 03 polyvinylchlorid (ochranné rukavice, zdravotnícke pomôcky, hračky), 04 nízkohustotný polyetylén (igelitové tašky, obaly potravín, obalové fólie, vrecia), 05 polypropylén (kelímky), 06 polystyrén (jednorazové nádoby na potraviny, obaly na elektrospotrebiče a krehké veci) :

null null null null null null

NEPATRÍ SEM:

Znečistené obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúry, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb.

UPOZORNENIE:

Pred vyhodením odpad stlačte alebo zošliapnite, prípadne rozdeľte na menšie časti, aby jeho objem bol čo najmenší.

Viacvrstvové kombinované materiály tzv. tetrapaky sa spolu s plastami a kovmi sa v domácnosti zberajú spoločne do plastového vreca o objeme 120 l (vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Spoločný trojzber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov.

PATRÍ SEM:

Neznečistené a stlačené nápojové kartóny – obaly z mlieka, smotany, džúsov, vína a iných nápojov s označením C/PAP:

null

NEPATRÍ SEM:

Znečistené nápojové kartóny.

UPOZORNENIE:

Pred vyhodením nápojový kartón stlačte alebo zošliapnite, aby jeho objem bol čo najmenší.

Kovy sa spolu s plastami a tetrapkami sa v domácnosti zberajú spoločne do plastového vreca o objeme 120 l (vrecia zabezpečuje zberová spoločnosť). Spoločný trojzber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov.

PATRÍ SEM:

Kovové obaly, vyčistené konzervy z potravín, nápojové plechovky, alobal, kovové uzávery, kovové výrobky a podobne.

Materiály z kovu sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 40 znamená železo, 41hliník:

null null

NEPATRÍ SEM:

Kovové obaly znečistené potravinami, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (farba, benzín, lepidlo, olej), kovové obaly kombinované s iným materiálom (tuby z krémov a pást), mäkké vrecúška (z kávy), tetrapakové obaly, nadrozmerný kovový odpad.

UPOZORNENIE:

Ak je to možné kovové obaly pred vyhodením stlačte alebo zošliapnite, aby ich objem bol čo najmenší.

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne.

Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele sklo, 71 zelené sklo, 72 hnedé sklo:

null null null

NEPATRÍ SEM:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarivky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

V prípade, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nie je možné kompostovať v domácnosti, treba tento odpad zbierať do uzatvárateľného vedierka a vynášať do hnedých zberných nádob na kuchynský odpad o objeme 240 l, ktoré sú umiestnené na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob na ulici Športovej pri zbernom mieste a na ulici Topoľové II. Vedierka si možno bezodplatne prevziať na obecnom úrade.

PATRÍ SEM:

Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne, ktorý tvoria tuhé a tekuté zvyšky jedál, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zeleninu, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj a podobne..

NEPATRÍ SEM:

Akékoľvek obaly (papierové, plastové, kovové), lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety a podobne.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa voľne ukladá v úložisku (tzv. silážna jama) nachádzajúcom sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište. Odpad treba ukladať, čo najbližšie k existujúcej hromade odpadu a voľne, nie vo vreciach. Plastové a iné vrecia, prípadne iný obalový materiál bránia v následnom zhodnocovaní odpadu štiepkovaním alebo drtením.

PATRÍ SEM:

Biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene (konáre z orezávania stromov, kríkov, tráva, lístie, kvety, burina) a podobne.

NEPATRÍ SEM:

Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil), nebezpečné odpady, stavebný odpad a podobné odpady (zemina, kamene a pod.), pneumatiky a uhynuté zvieratá.

Oleje a tuky sa odovzdávajú v priestoroch Zberného miesta nachádzajúceho za Obecným úradom vo Veľkom Orvišti.

PATRÍ SEM:

Jedlé oleje a tuky z prípravy jedál, fritovacie oleje a iné jedlé oleje, zvyšky nespotrebovaných olejov.

UPOZORNENIE:

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových nádobách s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou (nepodnikateľom) alebo pre fyzickú osobu v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby. Miestom zberu je Zberné miesto nachádzajúce za Obecným úradom vo Veľkom Orvišti.

PATRÍ SEM:

Zmesi betónu, tehál, dlažby, keramiky, škridly, muriva, omietok a podobne.

NEPATRÍ SEM:

Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať zložky komunálneho odpadu z triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky), betón so železom, znečistené stavebné hmoty a nebezpečný odpad ako azbestová strešná krytina, azbestové rúry a podobne.

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou odpadu nezodpovedá zberným nádobám, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. Miestom zberu je Zberné miesto nachádzajúce za Obecným úradom vo Veľkom Orvišti.

PATRÍ SEM:

Nábytok, dvere, skrine, koberce a podobne.

UPOZORNENIE:

Objemný odpad musí byť v rozobratom resp. demontovanom stave, ktorý je zbavený kovových, sklenených, textilných, molitanových častí a podobne.

Textil sa zbiera do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v obci.

PATRÍ SEM:

Čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), obuv.

NEPATRÍ SEM:

Znečistené, mokré šatstvo a podobne.

Odber zabezpečuje priamo v priestoroch svojej prevádzky spoločnosť Bomat s. r. o. so sídlom vo Veľkom Orvišti (areál poľnohospodárskeho družstva).

PATRÍ SEM:

Domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, telekomunikačné zariadenia, svetelné zdroje, elektrické nástroje, použité batérie a akumulátory, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, obaly z farieb a lepidiel a podobne.

Zber funguje na princípe spätného odberu. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (predajca, autoservis, pneuservis). Ich odobratie sa neviaže na kúpu nových pneumatík alebo iného tovaru. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernej plastovej zbernej nádoby alebo kovovej zbernej nádoby o objeme 120 l alebo 110 l (zbernú nádobu zabezpečuje obec, náklady na zbernú nádobu znáša obyvateľ obce podľa aktuálnej ceny zbernej nádoby). Zber je realizovaný priamo spred rodinných domov alebo nehnuteľností obyvateľov.

PATRÍ SEM:

Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu).

NEPATRÍ SEM:

Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil), nebezpečné odpady, stavebný odpad a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, horúci popol, horľavý, výbušný odpad, pneumatiky, objemný odpad a uhynuté zvieratá.

Upozornenie

Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie a ukladanie iného, ako určeného odpadu. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.

Ak je nádoba na triedený zber znečistená nad 50 % inými odpadmi, suroviny už nie je možné využiť, takýto obsah neputuje na dotriedenie, ale na skládku odpadu. Takto znečistený zber zberová spoločnosť nepreplatí, ostane to na obci a jej obyvateľoch.

Miesta hromadného umiestnenia zberných nádob o objeme 1100 l a 240 l sa nachádzajú:

 • na ulici Športovej pri zbernom mieste (sklo, kuchynský odpad),
 • na ulici Športovej pri futbalovom ihrisku (sklo),
 • na ulici Slnečnej (sklo, textil),
 • na ulici Pažitnej (sklo),
 • na ulici Topoľové II. (sklo, kuchynský odpad),
 • na ulici Južnej (sklo),
 • na ulici Obchodnej (sklo).

Prevádzková doba Zberného miesta

Zberné miesto nachádzajúce za Obecným úradom vo Veľkom Orvišti bude sprístupnené dovozcovi odpadu po prechádzajúcej dohode termínu telefonicky alebo osobne v kancelárii obecného úradu.

Termín dovozu odpadu možno dohodnúť v nasledovných časoch:

 • v období od 15. marca do 15. novembra každú stredu v čase od 13.00 do 18.00 hod. a každú sobotu od 08.00 do 12.00 hod.,
 • v období od 16. novembra do 14. marca každú stredu od 13.00 do 18.00 hod.

Počas uvedených časov NIE JE zberné miesto otvorené, v týchto časoch si treba dohodnúť termín dovozu odpadu.

V mimoriadnych prípadoch je možné zberné miesto sprístupniť počas úradných hodín obecného úradu po prechádzajúcej dohode termínu v kancelárii obecného úradu.

Podrobnosti o prevádzke zberného miesta sú určené v prevádzkovom poriadku Zberného miesta.

Prevádzková doba úložiska biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Úložisko biologicky rozložiteľného odpadu (tzv. silážna jama) nachádzajúce sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište je prístupné:

 • každú stredu v čase od 12.00 h do 18.00 h
 • každú sobotu v čase od 08.00 h do 14.00 h.

Kalendár zberu odpadov

Načítanie… Načítanie…

Prehľad termínov zberu odpadov Náhľad Stiahnuť

Interval zberu zmesového komunálneho odpadu je jedenkrát za 3 týždne.

Poplatky

Miestny poplatok za nakladanie s odpadmi:   38,- € / osoba / rok

Miestny poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín:   0,04 € / kilogram

Cena zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad o objeme 120 l:   25,20 €

Predpisy

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište č. 1/2016 – Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Orvište.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Orvište.

Prevádzkový poriadok Zberného miesta

Užitočné odkazy

Webová stránka spoločnosti Bomat s. r. o.
Viac o triedení a separovaní odpadu na triedime.sk