Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.velkorviste.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Položky v hlavnom menu nie sú ovládateľné a nie je možné vybrať pomocou klávesnice.
 • Asistenčná technológia neinformuje o otvorení/zatvorení ponuky.
 • Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text.
 • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou.
 • Niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk.
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov.
 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy.
 • Pre hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu.
 • Navštívené odkazy nie sú od nenavštívených odlíšené zmenou farby odkazu. Textové odkazy nie sú podčiarknuté. Väčšina odkazov sa otvára do nového okna.
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu.
 • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.)
 • Pre video záznam sa neposkytujú titulky.
 • Obsah webového sídla nie je poskytovaný v anglickom jazyku.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 4.5.2020.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 2.2.2022.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

Pripomienky k prístupnosti a obsahu webového sídla www.velkeorviste.sk zasielajte na emailovú adresu: admin@velkeorviste.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Obec Veľké Orvište. Webové sídlo bolo spustené dňa 4.5.2020.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk