Jedálny lístok

Školská jedáleň

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

Vedúca školskej jedálne

Nadežda Vanglová

Odhlasovanie zo stravy a prihlasovanie na stravu

+421 33 7746 103

Informácie pre stravníkov

Výška príspevku na stravu dieťaťa materskej školy:

  • desiata – 0,34 €
  • obed – 0,80 €
  • olovrant – 0,23 €
  • režijné náklady – 2,00 €/mesiac

Výška príspevku na stravu žiaka 1. stupňa základnej školy:

  • obed – 1,08 €
  • režijné náklady – 2,00 €/mesiac

Dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.

V prípade neúčasti dieťaťa na vyučovacom procese, je rodič dieťaťa povinný dieťa zo stravy včas odhlásiť. Ak sa dieťa z rôznych dôvodov nezúčastní vyučovacieho procesu a nebude zo stravy odhlásené, rodič dieťaťa uhrádza stravu za príslušný deň v plnej výške.

Odhlásiť sa zo stravy je možné ráno do 07.30 hod. osobne alebo telefonicky na čísle +421 33 776 103.

V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je možné v prvý deň neprítomnosti odobrať obed do obedára v kuchyni školskej jedálne v čase od 11.30 do 12.00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Rozdiel medzi príspevkom na stravu dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a poskytnutou dotáciou uhrádza rodič dieťaťa (0,17 € za odobraté jedlo).

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, na ktorej bude uvedená čiastka, ktorú má stravník uhradiť alebo prostredníctvom internetbankingu na účet IBAN SK75 0200 0000 0009 4703 8212. Pri platbe stravy prostredníctvom internetbankingu v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.

 

Čas výdaja stravy:

  • desiata o 09.00 hod.
  • obed od 11.30 do 13.00 hod.
  • olovrant o 14.45 hod.

 

Vstup do školskej jedálne:

  • do školskej jedálne majú povolený vstup len stravníci materskej a základnej školy a zamestnanci školy,
  • chorým stravníkom a cudzím osobám je vstup do priestorov školskej jedálne prísne zakázaný.

Oznamy

Možnosti zdieľania