Jedálny lístok

Školská jedáleň

Školská 44, 922 01 Veľké Orvište

Vedúca školskej jedálne

Nadežda Vanglová

Odhlasovanie zo stravy a prihlasovanie na stravu

+421 33 7746 103

Informácie pre stravníkov

Výška príspevku na stravu dieťaťa materskej školy:

  • desiata – 0,50 €
  • obed – 1,20 €
  • olovrant – 0,40 €
  • režijné náklady – 2,00 €/mesiac

Výška príspevku na stravu žiaka 1. stupňa základnej školy:

  • obed – 1,70 €
  • režijné náklady – 2,00 €/mesiac

Odhlásiť sa zo stravy je možné ráno do 07.30 hod. osobne alebo telefonicky na čísle +421 33 776 103.

V prvý deň choroby je možné odobrať neodhlásený obed do obedára v kuchyni školskej jedálne v čase od 11.30 do 12.30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, na ktorej bude uvedená čiastka, ktorú má stravník uhradiť alebo bezhotovostným prevodom na účet IBAN SK75 0200 0000 0009 4703 8212. Pri platbe bezhotovostným prevodom v poznámke pre príjemcu uveďte meno dieťaťa alebo žiaka.

 

Čas výdaja stravy:

  • desiata o 09.00 hod.
  • obed od 11.30 do 13.00 hod.
  • olovrant o 14.45 hod.

 

Vstup do školskej jedálne:

  • do školskej jedálne majú povolený vstup len stravníci materskej a základnej školy a zamestnanci školy,
  • chorým stravníkom a cudzím osobám je vstup do priestorov školskej jedálne prísne zakázaný.

Oznamy

Možnosti zdieľania