Zmesový odpad


Event Details

Táto udalosť trvá od 13 január 2020 do 27 december 2021. Najbližší termín je 25. január 2021

  • Categories:
  • Najbližší termín:

Zmesový komunálny odpad sa zberá do čiernych plastových nádob alebo kovových zberných nádob o objeme 120 l (nádobu má každá domácnosť).

PATRÍ SEM:

Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý sa nedá ďalej triediť (z odpadu sú odstránené všetky zložky triedeného zberu).

NEPATRÍ SEM:

Samostatne zbierané zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, textil), nebezpečné odpady, stavebný odpad a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, horúci popol, horľavý, výbušný odpad, pneumatiky, objemný odpad a uhynuté zvieratá.