Lesy Slovenskej republiky š. p., odštepný závod Smolenice – výzvy

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30. 6. 2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí…