Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Bašovce

Oznámenie pre verejnosť   Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného…