Oznámenie pre verejnosť – Územný plán obce Ostrov – Zmeny a doplnky 4/2021

Oznámenie pre verejnosť Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Ostrov – Zmeny…