Poďakovanie

Vážení rodičia našich budúcich prváčikov! V mesiaci apríl 2021 sa uskutočnil na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka. Sme radi, že sa do našej školy prihlásilo 7 prváčikov. Dovoľte nám, milí rodičia, vysloviť Vám úprimné poďakovanie za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste Vaše dieťa zapísali do našej školy. Tešíme sa…

Asistované sčítanie obyvateľov

Vážení spoluobčania, práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obcí zriadenom na Obecnom úrade vo Veľkom Orvišti alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 033 7746126 alebo 0904 746164. Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov. Viac…

Lesy Slovenskej republiky š. p., odštepný závod Smolenice – výzvy

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30. 6. 2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí…

Obmedzenie prístupnosti úložiska biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení občania, vzhľadom na neustále sa opakujúci a narastajúci problém s neoprávneným zhromažďovaním odpadu, ktorý nie je určený na uloženie v tzv. silážnej jame nachádzajúcej sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište, musela obec pristúpiť k obmedzeniu prevádzkového času úložiska bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene). Úložisko (silážna jama) bude od…

Poplatok za nakladanie s odpadmi, daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Vážení občania, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, Vám bude rozhodnutie o poplatku za nakladanie s odpadmi a rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2021 doručované do poštových schránok bez potvrdenia prevzatia rozhodnutí zo strany adresáta. Zároveň Vás prosíme, aby ste pri následných úhradách poplatku a daní, uprednostnili bezhotovostnú formu platby…

Obnovenie prezenčnej výučby v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujem Vám, že dňa 7. 4. 2021 (streda) začína riadne vyučovanie v ZŠ Veľké Orvište. Podmienkou nastúpenia dieťaťa do školy je preukázanie sa zákonného zástupcu dieťaťa potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19  s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Deti musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúška, respirátory). Teším…

Obnovenie prezenčnej formy výchovy a vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia, vzhľadom na priaznivejšiu epidemiologickú situáciu, odporúčania RÚVZ v zmysle platného COVID-AUTOMATU a po rozhodnutí starostu obce Veľké Orvište PhDr. Pavla Pauloviča od dňa 7. 4. 2021 začne prebiehať prezenčná forma výchovy a vzdelávania pre všetky deti materskej školy vo Veľkom Orvišti. Zákonní zástupcovia sú povinní prísne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: vyplniť a podpísať čestné…