Súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov

Žiadame občanov o nahlásenie počtu všetkej chovanej hydiny, holubov a iných vtákov za účelom zberu údajov pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava. Počty môžete nahlasovať do stredy 12.1.2022 do 12:00 h telefonicky alebo zaslaním SMS v tvare: meno, priezvisko, adresa, druh hydiny a počet na tel. č.: 0904 746 164.

Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Veľké Orvište“

Oznámenie pre verejnosť Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Veľké Orvište“ je sprístupnené…