Výjazdová očkovacia služba

Vážení občania, Trnavský samosprávny kraj v rámci zvýšenia zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 spustil výjazdovú očkovaciu službu, ktorá je určená predovšetkým pre imobilných obyvateľov a seniorov (60 rokov a viac), ktorí majú problém sa dostať do očkovacieho centra. V prípade záujmu o očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou, je potrebné nahlásiť sa na obecnom úrade do 28. mája…

Lesy Slovenskej republiky š. p., odštepný závod Smolenice – výzvy

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30. 6. 2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí…

Obmedzenie prístupnosti úložiska biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení občania, vzhľadom na neustále sa opakujúci a narastajúci problém s neoprávneným zhromažďovaním odpadu, ktorý nie je určený na uloženie v tzv. silážnej jame nachádzajúcej sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište, musela obec pristúpiť k obmedzeniu prevádzkového času úložiska bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene). Úložisko (silážna jama) bude od…

Poplatok za nakladanie s odpadmi, daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Vážení občania, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, Vám bude rozhodnutie o poplatku za nakladanie s odpadmi a rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2021 doručované do poštových schránok bez potvrdenia prevzatia rozhodnutí zo strany adresáta. Zároveň Vás prosíme, aby ste pri následných úhradách poplatku a daní, uprednostnili bezhotovostnú formu platby…

Obnovenie prezenčnej formy výchovy a vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia, vzhľadom na priaznivejšiu epidemiologickú situáciu, odporúčania RÚVZ v zmysle platného COVID-AUTOMATU a po rozhodnutí starostu obce Veľké Orvište PhDr. Pavla Pauloviča od dňa 7. 4. 2021 začne prebiehať prezenčná forma výchovy a vzdelávania pre všetky deti materskej školy vo Veľkom Orvišti. Zákonní zástupcovia sú povinní prísne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: vyplniť a podpísať čestné…