ZMENY V SPÔSOBE ZBERU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU

Zmenou odpadovej legislatívy dochádza od 1.4.2023 k zmene spôsobu zberu triedených zložiek odpadu – plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov). Obyvatelia budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností. Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) – sa budú zbierať spolu…

OZNAM – Hlasité preskúšanie sirén

Z iniciatívy SE, a.s., elektrárne Jaslovské Bohunice a následného dohovoru so sekciou krízového riadenia MV SR bude v piatok 10.03.2023 o 12:00 h vykonané hlasité preskúšanie sirén pomocou miestneho ovládania aj vo vybratých obciach nášho okresu  – Pečeňady, Nižná, Veľké Kostoľany, Dubovany, Rakovice. Prosíme, aby ste sa neznepokojovali, keď začujete aj v diaľke ich zvuk.  …