Zmenou odpadovej legislatívy dochádza od 1.4.2023 k zmene spôsobu zberu triedených zložiek odpadu – plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov). Obyvatelia budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) – sa budú zbierať spolu (tzv. spoločný trojzber) a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov).

Aktuálne umiestnené kontajnery na zber kovov a tetrapakov budú zo stojísk kontajnerov odobraté, a preto neodkladajte uvedené odpady na tieto stojiská kontajnerov a na zberný dvor. Zberný dvor slúži najmä na zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu.

Zber papiera bude realizovaný ako doteraz, t. j. do nádob na zber papiera, ktoré sa nachádzajú v každej domácnosti. V prípade, že domácnosť nedisponuje nádobou na zber papiera, požiadajte o jej dodanie na obecnom úrade a zberová spoločnosť bezodplatne zabezpečí vybavenie domácnosti takouto nádobou.

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, do kontajnerov rozmiestnených v obci.

Termíny zberu triedených zložiek odpadu budú do domácnosti distribuované po ich doručení zberovou spoločnosťou.

Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi v obci nájdete v podstránke našej webovej stránky Nakladanie s odpadmi.