Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: “F2BTS-FO-0470BR” na pozemkoch v k. ú. Veľké Orvište, k. ú. Malé Orvište.

Situácia

ozkÚR Orange