Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vodnú stavbu

„SO 04 Verejný vodovod“, „SO 05 Verejná splašková kanalizácia – PS 01 Prečerpávacia stanica“,

ktoré budú realizované v rámci stavby „Novostavba rodinných domov“ na pozemkoch k. ú. Veľké Orvište, parc. KN reg. „C“ č. 518/2, 523/11, 523/18, 523/31, 523/42, 524/11, 525/202.