Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného a upustenie od ústneho konania na stavbu “13 x Rodinný dom s príslušenstvom + prípojky na IS”, v obci Veľké Orvište, na parc. RKN – “C” č. 827/26 – 38 v k. ú. Veľké Orvište.

OzkzlupustHO – 13 x RD s príslušenstvom + prípojky na IS