Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu “Novostavba rodinných domov” v obci Veľké Orvište – SO 02 Distribučný rozvod plynu, SO 03.2 VO Rozvody

Oskupustobj-Rubicon-SPP