Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu “Novostavba rodinných domov” v obci Veľké Orvište – SO 01.1 Komunikácie a spevnené plochy, SO 03.2 Dopravné napojenie

Oskupustobj-Rubicon-Cesty