Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava upozorňuje chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz, že od 1.7.2024 nadobúdajú účinnosť nové vyhlášky o identifikácií a registrácií hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných (vyhláška MPRV SR č. 17/2012, 18/2012, 20/2012 Z. z.).

Z tohto dôvodu bude od 1.7.2024 možné zasielať hlásenia o zmenách v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz iba elektronicky cez „Prístup farmára“.

Všetkým chovateľom, ktorí nemajú pridelený „Prístup farmára“, odporúčame požiadať pracovisko CRHZ (Centrálny register hospodárskych zvierat, pôvodne označovaný ako CEHZ) o vygenerovanie prístupových údajov zaslaním Žiadosti o pridelenie „Prístupu farmára“ na adresu: Plemenárske služby SR, š. p., CRHZ, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo sken tlačiva na e-mail: crhz@pssr.sk. Následne budú chovateľovi zaslané prihlasovacie údaje poštou, aby mohli informácie o zmenách na svojej farme zasielať priamo do databázy CRHZ elektronicky cez „PRÍSTUP FARMÁRA“.

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat – zriadenie prístupu

Žiadosť o pridelenie „Prístupu farmára“