Vážení rodičia,

s účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed.

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie priloženom tlačive (žiadosť o dotáciu).

Nárok na dotáciu stravy má dieťa, ak splní súčasne dve podmienky:

  1. Zúčastní sa vyučovacieho procesu.
  2. Odoberie stravu.

V prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovacieho procesu alebo neodoberie stravu a neodhlási sa z obeda, tento obed musí zákonný zástupca v plnej výške uhradiť.

Vypísanú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť triednemu učiteľovi alebo školskej jedálni v termíne do 14.04.2023.

Žiadosť o dotáciu