Verejná vyhláška

Rozhodnutie – vodoprávne povolenie na uskutočnenie vodných stavieb “SO 04 Verejný vodovod”, “SO 05 Verejná splašková kanalizácia – PS 01 Prečerpávacia stanica” na pozemkoch v k. ú. Veľké Orvište.

Rozhodnutie – Vodoprávne povolenie Rubicon Invest s.r.o.