Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu “Novostavba rodinných domov” v obci Veľké Orvište – SO 03.1 NN prípojky, SO 07.1 VN prípojka, SO 07.2 Trafostanica, SO 07.3 NN rozvody

Oskupustobj-Rubicon-ZSDiS