ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Školská 44, Veľké Orvište v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

10. mája – 11. mája 2023, v čase od 11:00 do 13:00 hod. a 16. mája 2023, v čase od 11:30 do 16:00 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podpíšu (obaja rodičia) a predložia riaditeľke materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak, ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne,
 • poštou,
 • prostredníctvom e-mailu: materskaskolavo@gmail.com

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

 • prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t. j. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2023,
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritéria v prípade zvýšeného záujmu:

 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku do 31. augusta 2023 a v postupnosti od najstaršieho po najmladšie dieťa,
 • deti, ktoré nedovŕšili vek 3 roky sa prijímajú iba, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a voľná kapacita v materskej škole a majú osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky.

Žiadame zákonných zástupcov, aby na zápis priniesli:

 • riadne vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie, musí obsahovať vyjadrenie lekára o absolvovaní povinného očkovania,
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
 • občiansky preukaz (zákonného zástupcu, ktorý predkladá žiadosť k nahliadnutiu),
 • žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

Informácie o materskej škole môžete získať na:
www.velkeorviste.sk/materska-skola/
Kontakt:
tel. číslo: +421 33 7746 103
e-mail: materskaskolavo@gmail.com

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy písomne do 15. júna 2023. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ + lekárska správa (vo formáte .pdf)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ + lekárska správa (vo formáte .doc)
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – príloha č. 1
Písomné vyhlásenie k podaniam tykajúcich sa výchovy a vzdelávania – príloha č. 2
Pokyny k tlačivám

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka MŠ